Nagelstudio Lorraine Beautiful                     Hairstyles And More

Welkom

Algemene Voorwaarden

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande woorden de volgende betekenis:

Lorraine Beautiful Hairstyles: de opdrachtnemer, Lorraine Jensen

U: de klant en opdrachtgever, die gebruikt maakt van onze diensten of een overeenkomst met ons sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst die u met Lorraine Beautiful Hairstyles.

Diensten: alle diensten die Lorraine Beautiful Hairstyles aanbiedt.

Traject: uw coachingstraject.

Algemene Voorwaarden: de onderstaande voorwaarden waarin staat onder welke voorwaarden wij leveren.

Algemeen

Als u een overeenkomst met Lorraine Beautiful Hairstyles sluit of gebruik maakt van onze diensten, dan gelden deze voorwaarden.

Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van uzelf gelden niet, tenzij Lorraine Beautiful Hairstyles schriftelijk heeft aangegeven dat uw Algemene Voorwaarden of uw andere voorwaarden wel gelden.

Als Lorraine Beautiful Hairstyles voor een goede uitvoering van de overeenkomst of diensten derden inschakelt, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing.

Indien u een offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zonder commentaar aanvaardt en behoudt, dan mag Lorraine Beautiful Hairstyles ervan uitgaan dat u het eens bent met deze voorwaarden.

Als één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet geldig zijn of ongeldig worden verklaard, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden gelden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die het meeste aansluit.

Lorraine Beautiful Hairstyles mag deze Algemene Voorwaarden veranderen. Deze verandering heeft geen gevolgen voor overeenkomsten die u al met Lorraine Beautiful Hairstyles gesloten heeft.

Als Lorraine Beautiful Hairstyles niet steeds volgens deze voorwaarden handelt, dan mag u hieruit niet concluderen dat onze voorwaarden niet van toepassing zijn. Lorraine Beautiful Hairstyles heeft altijd het recht om alsnog volgens de voorwaarden te handelen.

Offertes

Een offerte/factuur van Lorraine Beautiful Hairstyles is geldig zoals dat in de offerte is aangegeven.

Als u een offerte aanvaardt, dan heeft Lorraine Beautiful Hairstyles altijd de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 5 werkdagen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Als u een offerte/ factuur ontvangen heeft, maar u wilt uw overeenkomst veranderen, dan is Lorraine Beautiful Hairstyles niet verplicht dit te accepteren.

Offertes/facturen die Lorraine Beautiful Hairstyles maakt, zijn gebaseerd op de informatie die u gegeven heeft. Indien u onjuiste of niet alle relevante informatie geeft, dan mag Lorraine Beautiful Hairstyles de offerte of de overeenkomst veranderen.

Prijzen in de offerte/facturen zijn exclusief btw. Eventuele andere kosten zoals reis- en verblijfskosten, postzegels en dergelijke, zijn niet inbegrepen, tenzij in de offerte/factuur iets anders staat.

Een gemaakte offerte/ factuur op datum is binnen 14 dagen te annuleren waarin u de gemaakte aanbetaling/ administratie kosten terug kunt ontvangen, hierna kunt u geen aanspraak meer maken op de gemaakte kosten..

Lorraine Beautiful Hairstyles hoeft zich niet te houden aan de offerte/factuur als er een (schrijf)fout staat.

Als in een offerte of een overeenkomst een leveringstermijn staat, dan geeft dat geen recht op een schadevergoeding als Lorraine Beautiful Hairstyles deze termijn overschrijdt. Als Lorraine Beautiful Hairstyles een leveringstermijn afgeeft, zal deze worden nagekomen tenzij er onverziende zaken zich hebben voorgedaan.

Hoe een overeenkomst tot stand komt

De overeenkomst begint zodra:

U onze offerte, opdracht  schriftelijk bevestigt en/of ondertekent. Een schriftelijke bevestiging via de e-mail valt hier ook onder;

Lorraine Beautiful Hairstyles, op uw verzoek, met de werkzaamheden begonnen is.

Lorraine Beautiful Hairstyles mag een overeenkomst altijd zonder opgaaf van redenen weigeren.

Alle gegevens, materialen, documenten etc. maken deel uit van de overeenkomst, tenzij wij samen iets anders afgesproken hebben.

Als wij een volledige vooruitbetaling afgesproken hebben, dan komt de overeenkomst niet tot stand totdat uw volledige betaling ontvangen is. Lorraine Beautiful Hairstyles stelt dan de totstandkoming van de overeenkomst uit totdat uw betaling alsnog ontvangen is.

Hoe wij een overeenkomst uitvoeren

Voordat gestart wordt met de werkzaamheden/dienstverlening vindt er tussen u en Lorraine Beautiful Hairstyles een (intake)gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de inhoud, aanpak en een indicatie voor de duur besproken. Lorraine Beautiful Hairstyles geeft een advies over het aantal benodigde afspraken en de frequentie van de afspraken. Het opgegeven aantal afspraken en de frequentie zijn indicatief.

Het aantal afspraken wordt in de opdrachtbevestiging vastgesteld. Als tijdens het traject blijkt dat het nodig is dat er meer afspraken plaatsvinden, dan zal dit altijd in overleg met u gebeuren.

Lorraine Beautiful Hairstyles kan niet garanderen dat u met de werkzaamheden, coaching, training en advies het gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van trajecten, afspraken, coaching, advisering en het beoogde resultaat heeft Loraine Beautiful Hairstyles een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Als het nodig is voor een goede en juiste uitvoering van de overeenkomst, kan Lorraine Beautiful Hairstyles van de  werkzaamheden af zien en u adviseren deze door een ander te laten doen..  

Lorraine Beautiful Hairstyles mag een overeenkomst in verschillende fasen c.q. gedeelten uitvoeren en het al uitgevoerde gedeelte ieder apart in rekening brengen.

Als dit nodig is, zorgt u ervoor dat Lorraine Beautiful Hairstyles of een ander die zij heeft ingeschakeld, op uw locatie, zoals uw, kosteloos een werkplek kan gebruiken met benodigde faciliteiten, zoals telefoon, internet etc.

Uw medewerking

Om de overeenkomst zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen, geeft u tijdig aan Lorraine Beautiful Hairstyles alle gegevens, materialen en informatie die Lorraine Beautful Hairstyles nodig heeft. Verstrekt u de gevraagde gegevens, materialen of informatie niet tijdig, dan kan Lorraine Beautiful Hairstyles haar werkzaamheden uitstellen totdat zij alles ontvangen heeft. De kosten die het gevolg zijn van de vertraging mag Lorraine Beautiful Hairstyles bij u in rekening brengen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door u gegeven gegevens, materialen en informatie.  Lorraine Beautiful Haristyles is niet verantwoordelijk voor de controle van de gegevens, materialen en informatie die u geeft. Ook dienen de verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij te zijn van auteursrechten.

Ten aanzien van onze dienstverlening heeft Lorraine Beautiful Hairstyles een inspanningsverplichting. Uw volledige inzet en medewerking is belangrijk tijdens onze afspraken. Als u van Lorraine Beautiful Hairstyles het verzoek krijgt om bijvoorbeeld iets toe te mailen.

Afspraken

U moet tijdig aanwezig zijn op onze afspraken.

Indien onze afspraak uitloopt dan heeft Lorraine Beautiful Hairstyles het recht om hiervoor extra kosten in rekening brengen.

Als u een afspraak wilt afzeggen dan dient u dat 48 uur van tevoren telefonisch of per e-mail aan ons te melden. Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt dan kan Lorraine Beautiful Hairstyles kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd. Dit artikel is ook van toepassing als u zonder mededeling te laat komt op een afspraak.

Wanneer Lorraine Beautiful Hairstyles een afspraak annuleert wegens ziekte of een andere overmachtsituatie, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan Lorraine Beautiful Hairstyles niet aansprakelijk worden gesteld.

Als u drie keer een afspraak afzegt dan heeft Lorraine Beautiful Haristyles het recht om het traject te beëindigen.

Dit artikel geldt niet als sprake is van overmacht.

Workshops

Als u deelneemt aan één van onze Workshops, dan gelden de volgende voorwaarden:

Lorraine Beautiful Hairstyles mag een workshop verschuiven naar een andere datum, bijvoorbeeld als er te weinig of te veel deelnemers zijn. Zij zal u daarover tijdig informeren. U hebt dan het recht om uw inschrijving kosteloos te annuleren.

Na aanmelding ontvangt u van Lorraine Beautiful Hairstyles de factuur per e-mail. U dient de factuur binnen 7 dagen volledig te betalen. Als u de factuur te laat betaalt dan heeft Lorraine Beautiful Hairstyls het recht om uw deelname te annuleren en daarvoor administratiekosten van 15% van het factuurbedrag in rekening te brengen.

Workshops worden aangeboden/gegeven op de opgegeven data en tijden. Lorraine Beautiful Hairstyles heeft het recht deze data en/of tijden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. In dit geval zal Lorraine Beautiful Hairstyles u telefonisch of per email van deze wijziging op de hoogte brengen. Als Lorraine Beautiful Hairstyles deze data of tijden wijzigt na uw inschrijving, dan hebt u het recht om uw inschrijving te annuleren.

Uw deelname aan een workshop kunt u alleen telefonisch of via e-mail annuleren.

Tenzij wij iets anders hebben afgesproken, gelden voor annulering de volgende voorwaarden:

U mag kosteloos annuleren als er sprake is van overmacht;

Annuleert u tot en met 15 dagen vóór aanvang van de workshop dan hoeft u geen (administratie) kosten te betalen;

Annuleert u uw deelname minder dan 15 dagen vóór aanvang van de workshop, dan brengt

Lorraine Beautiful Hairstyles administratiekosten bij u in rekening. Deze annuleringskosten zijn 50 % van het factuurbedrag;

Annuleert u minder dan 8 dagen vóór aanvang van de workshop, dan zijn de annuleringskosten 75 % van het factuurbedrag;

Annuleert u minder dan 3 dagen vóór aanvang van de workshop, dan zijn de annuleringskosten 100% van het factuurbedrag.

Als u of Lorraine Beautiful Hairstyles een workshop annuleert, dan ontvangt u uiterlijk 14 dagen na annulering uw betaling minus eventuele administratiekosten terug.

Lorraine Beautiful Hairstyles heeft het recht om de workshop organisatorisch en/of inhoudelijk te wijzigen.

Tijdens workshops dient de klant zich te houden aan het huisreglement van Lorraine Beautiful Hairstyles

Deelname aan een workshop geschiedt altijd voor eigen risico van de klant.

Traject

Na het intakegesprek kan Lorraine Beautiful Hairstyles een indicatie geven hoeveel afspraken er nodig zijn. Dit is slechts een advies. U kunt hieraan geen rechten aan ontlenen. Mocht blijken dat er meer gesprekken nodig zijn, dan zal Lorraine Beautiful Hairstyles u hierover informeren. U hebt zelf de keuze of u dit advies opvolgt.

De doorlooptijd van het traject en de afspraken worden in onderling overleg met u bepaald.

Wanneer u een traject onderbreekt, dan dient u dit te hervatten binnen 3 maanden. Indien u het traject niet binnen deze tijd hervat dan komen de overige afspraken te vervallen. U krijgt dan geen geld terug voor afspraken die niet hebben plaatsgevonden.

Wijzigen van de overeenkomst

Als blijkt dat het nodig of raadzaam is om de diensten of de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen wij hierover overleggen.

Wijziging of aanvulling is alleen mogelijk in overleg en met instemming van Lorraine Beautiful Hairstyles

Lorraine Beautiful Hairstyles houdt zich aan een aantal beleidsregels, richtlijnen en voorschriften. Als zij in verband met deze beleidsregels, richtlijnen en voorschriften haar werkzaamheden of diensten moet aanpassen, dan is dit toegestaan.

Lorraine Beautiful Hairstyles mag een verzoek tot wijziging of aanvulling altijd weigeren.

Als Lorraine Beautiful Hairstyels haar diensten niet kan nakomen door omstandigheden die bij aanvang van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Lorraine Beautiful Hairstyles het recht te vorderen dat de inhoud van de training, coaching en/of advisering gewijzigd wordt, zodat uitvoering mogelijk blijft.

Vertrouwelijkheid

Zowel Lorraine Beautiful Hairstyles, personen  voor haar werkzaamheden verrichten als u zelf, houden alle (vertrouwelijke) informatie geheim. Informatie die al in het openbaar bekend was of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt, vallen hier niet onder.

U mag adviezen, rapporten of andere (schriftelijk) materialen die u van Lorraine Beautiful Hairstyles gekregen heeft, niet verspreiden of op een andere manier openbaar maken.

Wijziging, beëindiging en ontbinding van de opdracht

Lorraine Beautiful Hairstyles kan haar verplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst en werkzaamheden uitstellen, beëindigen of opzeggen in de volgende gevallen:

U komt uw plichten uit onze overeenkomst en deze voorwaarden niet na;

Lorraine Beautiful Hairstyles heeft zaken ontdekt waardoor zij vreest dat u uw plichten niet zult of niet kunt nakomen.

Is sprake van liquidatie, surseance van betaling, een faillissement of zijn er andere omstandigheden waardoor u niet meer zelf over uw geld kan of mag beschikken dan mogen wij, zonder dat wij schadeplichtig zijn, de overeenkomst beëindigen.

Als u met ons een overeenkomst bent aangegaan, dan kunt u deze niet zomaar – kosteloos – beëindigen. Wilt u de overeenkomst toch beëindigen, dan kunnen wij alle gemaakte kosten in rekening brengen en eventueel overige schade (rente, schade) bij u in rekening brengen.

Betaling en incassokosten

Facturen moet u binnen 7 dagen na factuurdatum volledig betalen. Het factuurbedrag maakt u over via bank.

 Zolang Lorraine Beautiful Hairstyles geen betaling van u ontvangen heeft zal het traject niet worden gestart.

Als wij dit vooraf hebben afgesproken, dan kunt u een traject in een aantal afgesproken termijnen betalen. Als er sprake is van een betalingsachterstand, dan staakt Lorraine Beautiful Hairstyles haar werkzaamheden. De werkzaamheden en afspraken worden pas weer hervat vanaf het moment dat u de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente betaald heeft.

Facturen worden via e-mail verstuurd.

Als u betaalt via de bank dan kunnen op deze betaling de algemene voorwaarden van deze derde van toepassing zijn. Lorraine Beautful Hairstyles heeft hierop geen invloed.

Bent u het niet eens met de hoogte van het factuurbedrag, dan krijgt u daarmee geen uitstel om te betalen. U moet de factuur toch gewoon betalen.

Als u te laat bent met betalen dan mag Lorraine Beautiful Hairstyles, nadat zij u een betalingsherinnering heeft gestuurd, rente in rekening brengen over het factuurbedrag en de incassokosten. De rente is 1% per maand.

Lorraine Beautiful Hairstyles mag alle (buitengerechtelijke) kosten in rekening brengen die zij maakt om ervoor te zorgen dat u de factuur betaalt. De incassokosten zijn 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100, –

Intellectueel eigendomsrecht

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven bij Lorraine Beautiful Hairstyles, tenzij partijen iets anders afgesproken hebben.

Lorraine Beautiful Hairstyels behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, adviezen, rapportages, trainingsmaterialen etc. U mag onze gegevens of gedeelten uit de verstrekte documenten, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal etc. niet zonder onze toestemming openbaar maken, exploiteren of verveelvoudigen.

Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Lorraine Beautiful Hairstyles uitgesteld. Duurt de periode van overmacht langer dan 1 maand, dan mag u of Lorraine Beautiful Hairstyles de overeenkomst stoppen, zonder dat er schadevergoeding hoeft te worden betaald.

Onder overmacht wordt verstaan: een omstandigheid waarop u of Lorraine Beautiful Hairstyles geen invloed heeft, maar waardoor u één van uw verplichtingen toch niet kunt nakomen. Werkstakingen in het bedrijf van Lorraine Beautiful Hairstyles, haar leveranciers en anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht vallen ook onder overmacht.

Lorraine Beautiful Hairstyles is ook niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties zoals stakingen bij post, telefoondienst of internetprovider.

Aansprakelijkheid

Lorraine Beautiful Hairstyles is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat Lorraine Beautiful Hairstyles is uitgegaan van de door u gegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen en/of informatie.

Is Lorraine Beautiful Hairstyles aansprakelijk, dan is zij alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade zoals: gemiste besparingen, reputatieschade, gemiste winst of teleurstellende verwachtingen.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de overeenkomst, onze werkzaamheden, diensten of de factuur, dan moet u dit binnen 7 dagen na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk aan Lorraine Beautiful Hairstyles doorgeven. Als u de klacht niet binnen deze termijn ingediend heeft, dan mag Lorraine Beautiful Hairstyles ervan uitgaan dat u de overeenkomst en/of onze werkzaamheden resp. de factuur goedkeurt.

Hebt u een klacht, dan moet u uw verplichtingen wel nog steeds nakomen, tenzij  uw klacht Lorraine Beautiful Hairstyles terecht vindt.

Is uw klacht terecht, dan kan Lorraine Beautiful Hairstyles het factuurbedrag wijzigen, het werk gratis verbeteren of het opnieuw doen.

Welk recht geldt en naar welke rechter?

Op alle overeenkomsten, facturen, offertes en diensten geldt het Nederlands recht. Ook als u in het buitenland woont of uw bedrijf in het buitenland gevestigd is.

Een geschil wordt pas voorgelegd aan een rechter nadat wij geprobeerd hebben het geschil onderling op te lossen.

Indien het geschil niet onderling kan worden opgelost, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Lorraine Beautiful Hairstyles.

Lorraine Beautiful Hairstyles kan een geschil voorleggen aan een bemiddelaar die helpt bij het oplossen van het geschil.